Referater fra forældrebestyrelsesmøder

Her finder du referater fra forældrebestyrelsesmøder

Referater fra forældrebestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøde d. 3.5.2022

  Forældrebestyrelsesmøde

  Tirsdag den 3.5. i Krystallen 17.00 - 19.30

  Ordstyrer Tanni

  Referent: Dorethe

  Tilstede: Lone, Lotte, Regina, Anne, Pernille, Anita, Christina, Tanni, Melanie, Søren og Dorethe

  Afbud fra Vibeke

  Ny valgte medarbejderrepræsentanter er Anita (børnehaven GUL) og Lone (vuggestuen ORANGE).

  Konstituering af bestyrelsen

  • Valg af formand og næstformand

  Tanni genvalgt til formand. Pernille genvalgt som næstformand. Der bliver et møde for nye fb. medlemmer. Dato melder Søren ud og der tilmeldes samlet.

  Nyt fra ledelsen

  • Personaleforhold

  Fra august er der mange børn på Rød, der bliver ca. 5-6 voksne på gruppen.

  De tre øvrige børnehavegrupper bliver med ca. 16 børn og tre voksne på hver gruppe.

  Der er længere varende sygdom i vuggestuen , som har betydning for ressourcer og økonomi.

  I Vuggestuen er der brugt mange ressourcer i foråret p.g.a højt sygefravær, der er færre børn i løbet af efteråret. Der er nye løsninger på vej som meldes ud i uge 20 til alle forældre.

  • Jobbytteprojekt

  På baggrund af ønsket om en stærkere feedbackkultur er det i lokal MED besluttet at alle medarbejdere indgår i et job-bytte projekt, hvor to medarbejdere direkte bytter plads i et par dage, hvorefter der efterfølgende arbejdes med feedback ud fra en model.

  • Økonomisk udfordring - se ovenstående
  • Besøg af arbejdstilsynet.

  Kemisk risiko - beredskabsplan skal udfærdiges hurtigst muligt.

  • Forskellige

  Vi mangler nye garderober til den kommende store røde gruppe. I må meget gerne kontakte Søren, såfremt I har kendskab til nogle der kan undvære garderober eller har nogle til overs.

  Nyt fra personalet

  • Referat fra P-møder

  Børnehaven:

  Der er arbejdet på en løsning på den kommende Røde gruppe, som alle medarbejdere i børnehaven kunne føle ejerskab i.

  Beslutningen er at alle de kommende røde børn rykker samlet til august. Der opdeles i to mindre basis grupper, hvor børnene starter og slutter deres dag. I løbet af dagen (formiddagstimerne) vil børnene blive blandet og og får mulighed for at indgå i forskellige relationer. Fællesrummet bliver som udgangspunkt primært tildelt Rød gruppe. Det kan bruges af de øvrige grupper, når Rød er ude af huset.

  Der findes en ny løsning for sovebørn, som nu sover på Turkis gruppe.

  Vigtigt at der er den samme kvalitet på begge basisgrupper.

  Der er startet en TVÆRS gruppe op, med de kommende røde børn. Der iagttages på fællesskabet, relationer mv.

  Vuggestuen:

  Anne og Maj-Britt har også været på uddannelse og er snart færdige med uddannelsen Barnets første 1000 dage. Når de er færdige, laver de tre pædagoger Anne, Maj-Britt, Lone, der har uddannelsen et oplæg til personalet.

  Børnetube, AULA beskeder, Vilde haver, Pædagogisk lørdag i efteråret med et tema besluttet i MED.  

  Børn, der starter i børnehave til juli og august starter indkøring fra juni, en 6 ugers periode.

  Tirsdage og torsdage bliver indkøringsdage. Der er de ældste børn væk fra gruppen i deres tværs grupper.

  Der er lavet en plan. De første gange er der en voksen med fra vuggestuen, der bliver langsomt trappet op i besøg med inkl. Spisning, ture, sove mv. Når de er begyndt at sove i børnehaven, sover de der fremadrettet.

  Så er børnene klar til børnehavestart til juli/august.

  Opstartssamtaler vil komme inden børnehave.

  Nyt fra forældrene

  • Invitation til Bedsteforældredag er sendt ud
  • Fælles morgenmad i Fællesrummet, der er besluttet at denne model fortsætter til august, hvor vi tager emnet op igen. Lige nu fortsætter vi med at dele os, morgenmad i hver afdeling.

  Planlægning - drøftelse + beslutning.

  Evaluering af forældremødet.

  Der er postive tilbagemeldinger fra forældremødet. Stort fremmøde, god opbakning og godt at have muligheden for at møde de andre forældre.

  Gode emner på grupperne.

  Drøftelse af tilsynsrapport

  • Hvad skal der arbejdes med.

  Ingen kritiske punkter, men opmærksomhed på at kunne give Konstruktiv kritik og feedbackkultur samt børn i privilligerede positioner.

  Organisering pr. 1.8. i både VG og BH.

  • Gode råd omkring info til forældrene

  Det er en situation, at vi nu har behov for at lave en ny organisering.

  Når der er taget en ledelsesbeslutning, informeres personalet og derefter bliver forældrene informeret om hvordan strukturen bliver og hvem der er bliver voksne på grupperne.

  Samarbejde med forældre omkring børns læring.

  • Hvilke initiativer skal der arbejdes med !

  Kommunikationen er vigtig. Det skal være tydeligt, hvad vi forventer af forældrene og hvad vi ønsker at børnene skal kunne/lære. Alle børn har deres egne øvepunkter. Det er vigtigt at børn får nogle gode sproglige kompetencer.

  Der skal laves individuelle aftaler ml. pædagoger og forældre vedr. børnene udviklingspunkter.   

  Ledelsen undersøger overleveringsmateriale som beskriver forventninger til børns kompetencer. Det er tidligere blev udleveret ifm overgange.

  Madordning: Formiddagsmad og eftermiddagsmad.

  Forældrebetalingen er 120 kr. Som skal dække formiddags- og eftermiddagsmad.

  Priserne er steget derfor har Forældrebestyrelsen har haft en diskussion omkring økonomiske vurderinger og besluttet at for en periode serveres der ikke længere den daglige dl. Mælk.

  Der er fortsat mælk til morgenmaden.

  Præsentation på skærm af ledelsens visioner 2022-23.

  Visionerne som Ledelsen har besluttet, der skal arbejdes med det kommende år. Opgaven er at sætteretning for Krystallen. Bestyrelsen gav tilbagemeldinger på temaerne. 

  Indsatsområder for bestyrelsen.

  • Emner som man ønsker drøftet i dette år.

  Flere kandidater til forældrebestyrelsen ønskes.

  Til Efterårs forældremødet vil der være et oplæg fra Forældrebestyrelsen, så kommende interesserede kandidater har god tid til at overveje.

  AULA skal vi fortsat drøfte kontinuerligt.

  Madordning skal drøftes løbende.

  Giv en hånddag

  Torsdag den 2. juni kl. 15.00 - 18.30. SÆT X I KALENDEREN.

  Der sendes en invitation ud snarest.

  Evt.

  Bedsteforældredag.

  Bedsteforældrene må gerne besøge børnebørnene på tværs i Krystallen- giv gerne besked på stuerne.

  Vi opfordrer til at tage praktisk tøj på og vælge at gå til Krystallen p.g.a forventede parkeringsudfordringer.

   

   

 • Bestyrelsesmødet d. 3.3.2022

  Forældrebestyrelsesmøde

  Onsdag den 23.3. i Krystallen 17.00 - 19.30

  Ordstyrer Formanden

  Referent: Dorethe

  TIlstede: Søren, Melanie, Anne R., Anne B., Elsebeth, Christina, Tanni, Vibeke, Regina og Dorethe

  Afbud fra Pernille og Lotte

  Nyt fra ledelsen

  • Børnetal i foråret

  Gennemsnits normering fra August er højere end normalt. Der er mange børn der rykker fra vuggestue til børnehave. Det passer med ansættelser, der er tidsbegrænsede ansættelser, der slutter.

  Der er mange børn i vuggestuen i Maj, derfor er der vuggestuebørn, der efter aftale med forældrene starter lidt før i børnehaven.

  Der bliver et par travle måneder inden sommerferien. Vi har sagt Ja til ekstra børn, dette for at sikre vores normering efter sommerferien.

  Der er mulighed for, at vi skal tage imod børn fra Ukraine. Dette er endnu ubekendt.

  Vi har fortsat god normering i Krystallen

  • Actioncard på "Når børn forsvinder"

  Forældrekontakt til Best. Ang. ovenstående. Der er handlet korrekt, og der er et Action Card, vi skal følge.

  Forældre skal kontaktes hurtigt og informeres om hændelse og status.

  Vi har i Krystallen en klar transparens ifht. Hvad der er sket. Forældrene er på banen og tæt på. Vi evaluerer internt på, hvad kunne vi havde gjort bedre og anderledes.

  Forældrebestyrelsen medvirker også til at Krystallen fortsat skal være et trygt sted at være.

  SER hegn laver et nyt hegn ved indgangen.

  På opfordring fra Forældrebestyrelsen meldes det ud:

  • Vi tager det seriøst, når et barn forsvinder.
  • Der er en plan for, hvornår vi systematisk tæller børn på ture og på matriklen.
  • Skal vi på længere ture kan det anbefales at vi bruger veste, det drøftes på personalemøde.
  • Der informeres til Dagtilbuds chefen.

  Kursus og uddannelse, mulighed for Merit.

  Nyt tiltag i Vejle kommune, hurtigere pædagoguddannelse, for at sikre arbejdskraft fremadrettet.

  • Rengøring med UV stråler

  Der er nu indkøbt en maskine der med UV C stråler fjerner 99% af alle bakterier. Det skal bruges til ting og genstande, der ikke kan vaskes med vand og sæbe.

  Nyt fra Personalet

  • Referat fra p møder - "En god læringskultur"

  Alle har deltaget i en on-line temaaften. Børn i privilegerede positioner, vi skal alle have fokus på at alle børn for mulighed for at føle sig i en særlig privilegeret position i gruppe.

  Sparring/feedback kultur med hinanden. Psykologisk tryghed i personalegruppen/børnegruppen er afgørende for en god feedback kultur.

  Nyt fra Forældrene

  • Ad hoc emner

  Gode ideer til muligheder for bedre plads til garderoberne.

  • Gennemgang af Dronevideoen på Hjemmesiden. Vi har set og drøftet videoen i sin fulde form og gennemgået den for censur og etik. Det blev besluttet at videoen er god og viser et godt billede af Krystallen. Den forbliver i sin form på den nye hjemmeside.

  April måned er der afd. møde i børnehaven hvor temaet er organisering af Rød gruppe.

  Der bliver en Rød gruppe, strukturen er ikke fastlagt. Der opsættes forskellige modeller for organiseringen af den kommende Røde gruppe med ca. 42 børn. Der træffes beslutninger på baggrund af pædagogiske principper.

  Der er en kommende proces, der laves beslutninger, og der informeres om beslutningerne til forældrene mødet i april.

  Planlægning - Drøftelse - Beslutning

  Valg til bestyrelsen.

  • Der sendes besked på AULA ang. valg til forældrebestyrelsen.
  • Kandidaterne skal lave et opslag, der hænges op ved indgangen.
  • Stemmesedler deles ud.
  • Nærmere info kommer.
  • De valgte kandidater offentliggøres på forældremødet.

  Forældremøde 26.4.

  • Overgange (fra vuggestue til børnehave, fra børnehave til skole...)
  • Møder på de enkelte stuer ca. 1 time
  • Søren på Ølkassen "Planer, visioner, Krystallens DNA
  • Vild med vilje
  • Krystallens overordnede forventninger til forældrene
  • Den nye forældrebestyrelse præsenteres.

  Klima og vilde haver

  Beslutning og vurdering af et ”vildere” udtryk på legepladsen.

  Vi bevarer det æstetiske udtryk ved indgangen.

  Bedsteforældredag, Vi opfordrer bedsteforældrene til at medbringe en blomst af Dansk oprindelse. Vi arbejder videre med at øge biodiversiteten i Krystallen. Vi lader græsset gro nogle steder og laver nye tiltag. Vi informerer løbende. Der sættes skilte op på hegnet, så vores naboer ved hvorfor der evt. opleves ændrede prioriteter og udtryk på vores matrikel.

  Tilsyn + besvarelse forud for tilsyn

  • Gennemgang og spørgsmål til besvarelse.
  • FB deltagelse i feedback på tilsyn den 5.4. kl. 13-15 (Tanni deltager)

  Forslag: Kursusdag for personale

  • Kan forældre hjælpe med pasningen ?

  Evt. i forbindelse med en pædagogisk fredag/lørdag for personalet.

  Søren finder muligheden for om og i hvilket omfang det kan lade sig gøre med en pædagogisk weekend.

  Ny hjemmeside

  • Vi kigger sammen på den.

  Hjemmesiden er gået i luften og offentliggjort.

  • Forslag til forbedringer

  Der vil løbende være justeringer og vi tilretter løbende.

  Evt.

  AULA: Det ønskes, at det er tydeligt i emnefeltet ved beskeder i AULA, om det er en information eller besked der skal "handles på", tages stilling til.

 • Bestyrelsesmødet d. 17.01.2022

  Forældrebestyrelsesmøde

  Mandag den 17.1. i Krystallen 17.00 - 19.30

  Ordstyrer Formanden

  Referent: Dorethe

  Tilstede: Vibeke, Lotte, Tanni, Elsebeth, Anne, Pernille, Regina, Melanie, Søren og Dorethe

  Afbud fra Anne Ravn og Christina

  Nyt fra ledelsen

  • GRUS - proces og mål.

  Der har været GRUS –Gruppe udviklingssamtaler med alle grupper. Hvad er de forskellige grupper optaget af, hvad er svært? Hvordan udvikles gruppen fremadrettet.

  • Corona: Testning af personale + rengøring

  Personalet bliver testet af testbil 1 gang pr. uge og 1 gang pr. uge laves der selvtest i Krystallen.

  Hvis Krystallen bliver ramt af Corona i en grad, der udfordrer personale bemanding, Rokerer vi internt i huset, alternativt har vi klyngeaftaler i nærområdet, hvor man kan hjælpe hinanden i området, hvis dette bliver en nødvendighed.

  Vi vil være mest muligt transparente ifht. At holde de enkelte grupper orienteret, når der er smittetilfælde på grupperne. Bestyrelsen har godkendt, at vi skriver til forældrene på AULA såfremt det bliver kritisk ifht. Personale og sygdom på grupperne.

  Legetøjet bliver vasket og rengjort. Overflader samt dørhåndtag bliver dagligt tørret af med overflade desinfektion.

  • Personaleforhold - ansættelser - sygdom

  Thomas stopper ved månedens udgang. Kirstine er ansat fra februar indtil sommeren 2022.

  Der er fortsat tre deltidssygemeldinger i vuggestuen. Ulla er ansat som vikar.

  • Økonomi - Normering.

  Økonomien ser fortsat god ud. Vi får i foråret børn fra dagplejen, for at fylde børnehaven op.

  Vi afventer, og ser på det kommende børnetal. I foråret bliver det debatteret i personalegruppen, hvordan den kommende røde gruppe skal se ud næste år. 

  • Skærm i fællesrum

  Ny skærm bliver sat op i nærmeste fremtid.

  • Besøg af arbejdstilsyn i 2022

  Krystallen får et uanmeldt tilsyn fra arbejdstilsynet i 2022. Vi er ved, at systematisere de forskellige papirer, der skal være klar til tilsynet.

  Vi har altid fokus på arbejdsforhold og de fysiske/psykiske arbejdsmiljø.

  • Krybberum.

  Det er bevilget, men vi afventer stadig endelig start på byggeriet.

  Nyt fra Personalet

  • Børnetube

  Der er flere platforme, vi kommunikerer på. Når vi laver små videoer, lægges de oftest på Børnetube da der er bedre plads til videoer end på AULA.

  Det skal passe ind i stuernes hverdag med tid og planlægning, børnetid og forberedelsestid, hvornår og hvordan der dokumenteres

  Vi beslutter, at beskeder og skriftlige breve og info er på AULA platformen. Fotos lægges også ind i stuernes billedgalleri. Videoer lægges i Børnetube. Der sendes info og link til forældre i AULA, når der er lagt videoer i Børnetube.

  • Legesyn

  God debat i personalegruppen omkring pædagogisk personales leg med børnene. Hvordan medvirker lege til børnenes dannelse. De voksnes engagement i børnenes lege. Børnenes frie leg, hvordan rammesætter de voksne legene. Den personlige grænse for den enkelte medarbejder. Fordybelsesvoksne i lege og den planlagte del, hvem der er fordybelsesvoksen og hvem er den praktiske voksen.

  • Referat fra p-møder

  Der er talt om legesyn. Fastelavnsfest bliver 25. februar. Vi følger de på det tidspunkt gældende regler af hensyn til udklædning, tøndeslagning og rekvisitter. Nærmere info følger.

  Der er ikke en generel bekymring for om personalets/vores udsathed if. Corona. Vi er opmærksomme på, vi har forskellige medarbejdere ansat, der har forskellige følelser og holdninger til smitte bekymring. Vi overholder restriktionerne, og der tages hensyn til den enkelte medarbejders arb. vilkår og bekymring.

  Nyt fra forældrene.

  • Førstehjælpskursus

  Personalet skal i løbet af 2022 på et opfølgnings førstehjælp kursus

  • Ad hoc emner

  Hvornår og hvor mange voksne skal der være på legepladsen. Hvordan er organisering af de voksne på legepladsen. Sikkerhed, opsyn, tilsyn på legepladsen.

  Tilbud på legepladsen- aktiviteter og rammesætning af lege på legepladsen. Tilbud til aktiviteter på legepladsen også om eftermiddagen

  Planlægning - Drøftelse + Beslutning

  • Cykelhjelme- skal vi ændre praksis på stamkort.

  Der må fortsat ikke bruges cykelhjelme på legepladsen, derfor er der besluttet at børnene må cykle på legepladsen, uden der skal tages stilling til, om der må bruges hjelm eller ej.

  • Kostpolitik light udgave til hjemmesiden

  Ny hjemmeside skal invitere nye og kommende forældre til Krystallen til et indblik i Krystallen som dagtilbud. Der kommer en light udgave af kostpolitikken på hjemmesiden.

  • Fotografering af børn - gruppebilleder

  Det er besluttet at der tages et gruppebillede af hver enkelt gruppe, som børnene får med hjem.

  • Legesyn i et forældrerperspektiv

  Hvad er forventningerne til de voksne og strukturen for at skabe kvalitet i legen.

  Forældre forventer, at der er nærvær, fordybelse, de voksne går forrest i lege. At de viser vej, og får skabt en kultur for, hvordan man er sammen. At børn, der endnu ikke selv kan at finde lege relationer bliver hjulpet i gang af de voksne. Lege kan se forskellige ud. At de vokse tænker sig ind som rollemodeller i lege og kan bidrage. Autentiske vokse. Følge børnenes spor/deres lege. Opmærksomhed på børnenes hierarki, kunne bryde op med de faste roller børnene har if. Hinanden. Vi som voksne skal være opmærksomme på at sætte børnene i forskellige legepositioner.

  • Hvad kan forældre gøre at for at udvikle på deres børn lege kompetencer.

  Øve lege hjemme, at børnene giver hinanden plads og øve kompromisernes kunst.

  Få øje på det, der kan være svært og øve sig på det hjemme.

  Undersøge nye ting/legesager, gå på opdagelse.

  Være til rådighed og følge børnenes lege. Lege selv og lege med andre.

  • Corona restriktioner i et forældreperspektiv

  Genåbning - kommunikation på AULA.

  Vi laver restriktioner, som er tilpasset retningslinjer. Bestyrelsen har besluttet, at det er en ledelsesbeslutning, hvis Krystallens retningslinjer ændres, justeres, strammes eller lempes.

  Vi opfordrer til fortsat er god kommunikation ml. forældre/personale. På den anden side af Corona, laver vi igen i Forældrebestyrelsen. En dialog om hvordan vi vender tilbage til tiden før Corona i et forældre perspektiv

  EVT. Ny dato til næste møde. Søren melder ny dato ud.

  Opmærksomhed på at syge børn ikke skal være i institution, det må være tillidsbaseret, at der bliver ringet såfremt barnet er syg eller ikke i trivsel.

 • Bestyrelsesmødet d. 6.12.2021

  Forældrebestyrelsesmøde

  Mandag den 6.12 i Krystallen 17.00 -19.30

  Ordstyrer Formanden     

  Referent: Dorethe 

  Tilstede: Tanni, Anne B., Christina, Lotte, Melanie, Pernille, Søren, Dorethe

  Afbud: Regina, Anne, Vibeke, Elsebeth

  Nyt fra ledelsen

  • AULA opstart

  Andre institutioner i Vejle Kommune overgår til AULA nu, Krystallen venter til 3 januar, fordi vi er samarbejdsinstitution. Vi fornemmer, de fleste forældre nu har tilgang til AULA appen.

  • Overgange til skolerne.

  De fleste børn fra Krystallen har skoledistrikt Englyst skolen.

  Vi påbegynder nu et samarbejde med Fælleshåbsskolen i Gauerslund.

  • Sampasning

  DayCare har ikke registreret de sidst indskrevne børn ifht. tilbud om sampasning. De berørte har fået en mulighed for tilmelding til sampasningsdagene.

  • Personale: Organisering –– Goddag og Farvel

  Ricky kommer retur til Krystallen. Han starter på Rød gruppe, fordi Mathias har opsagt sin stilling for at tage på højskole. Thomas har opsagt sin stilling pr.1. februar. Carina, pædagog er startet på Lilla, Ny studerende Ditte på Rød, Line medhjælper på Grøn.

  Vi arbejder på at blive tydeligere i opmærksomheden på når nye medarbejdere starter.

  Søren sender snarest muligt besked ud på Aula omkring persoanlenyheder

  • Sygdom – corona – proces for senfølger

  Vi har tre medarbejdere i vuggestuen der er ramt af Corona senfølger. De er pt. på nedsat tid.

  Vuggestuen er timemæssigt dækket af, og er opmærksomme på at stuerne og dagene hænger sammen. Vi har gode vikarer i huset, der kender børnene og der er ro i huset. Vores grundnormering er fortsat over den omtalte minimumsnormering.

  • Køkken: plan for uge 1- 6

  Dorthe sygemeldes i uge 1-6 og Pernille, som er kok bliver tilknyttet køkkenet mandag-onsdag i de uger, hvor Jannie R.J tilknyttes grøn gruppe i den periode.

  • Krybberum

  Vi afventer fortsat tilladelse fra Brandmyndighederne.

  • Musik på legepladsen

  Vi får fortsat klager i perioder. Kommer der flere klager, inviteres de til dialog med Søren.

  • MUS + GRUS

  Søren holder MUS samtaler og er godt i gang. GRUS afholdes på grupperne i løbet af forår/sommer.

  Nyt fra Personalet

  • Traditioner i Børnehaven

  Mange gode traditioner det nyeste tiltag er, at vi tager i kirke. I år går alle børnehavebørnene til kirken, og vi bliver hentet af en bus til hjemturen. Vuggestuen køres i bus begge veje.

  • Arbejdsmiljø i Krystallen.

  Der er arbejdet med det miljøet i Krystallen. Der er debatteret i grupper og delt de forskellige udsagn i plenum.

  Nyt fra Forældrene.

  • Opmærksomhed på at der igen sættes fokus på at spritte hænder.
  • Vi er opmærksomme på at årgang 2017 er en meget stor gruppe, og det debatteres i forældrebestyrelsen og personalegruppen, hvordan vi skal organisere os fra sommeren 2022.
  • Debat om at give en hilsen til eks. Sygemeldte medarbejdere.

  Økonomiske prioriteringer.

  Der er sat markiser op, hegn ved vuggestuen er i gang.

  Vi tager emnet op igen i 2022.

   

  • Corona i Krystallen –Er vi det rigtige sted.

  -Fokus på håndsprit, det skal også være tilgængeligt i børnehøjde. Vi fylder automaterne op dagligt, men kvaliteten af håndspritten er så den ikke løber så let.

  -Vi følger de retningslinjerne/restriktioner, der er givet fra drejebogen for dagtilbud.

  - Stiger tallene meget igen, skal der laves nye tiltag. Der er en plan for, hvordan vi vil gøre i praksis. Vi har gode erfaringer fra tidligere. Aflevering og afhentning udenfor eller begrænset adgang til garderoben kan komme i spil.

  - Vi har gode rutiner i Krystallen omkring afspritning af overflader mm.

  - fra d.d skal vi som medarbejdere vise coronapas en gang pr. uge.

  - Der sendes besked ud på AULA om at huske håndspritten.

  • AULA skærm- kan vi nøjes med en skærm?

  Der er ønske om at forældre med den nye AULA – komme -og gå modul kan følge statistikken over forbruget.

  Der bliver bestilt en ekstra skærm til indgangen. Fremadrettet koster det 4500,-kr. pr. skærm i årlig udgift.

   

  • Evaluering af Julearrangementer.

  Fra Krystallens side var det en god oplevelse, at stuerne havde julearrangement på forskellige dage.

  Næste år besluttes det hvordan julearrangementer skal holdes i 2022.

   

  • Bedsteforældredag - placering af dag i 2022

  Personalet og forældrebestyrelsen har besluttet fremadrettet at holde bedsteforældredagen i foråret.

  Der er nogen, der låner en bedsteforælder, eller tager en onkel eller nabo med.

  En fælles dag i hele huset fast struktur – hvert år onsdag før KR. Himmelfartsferien

   

  • Hjemmeside - proces og input.

  Ny hjemmeside er i proces.

  Hvilke fortællinger/narrativer skal der være på hjemmesiden.

  1. Fredags samling
  2. mad/måltider
  3. Legeplads
  4. Pædagogiske aktiviteter
  5. ”Verden venter”- tur med Mcqueen/bus-tur

   

  • Tour de France -proces / udmelding til forældre

  Det ønskes at dato meldes ud til forældre snarest. Tanni (formand) går i dialog med Anita på gul omkring dette.

   

  • Forældremøder i fremtiden.
  1. møde planlagt 26. april- valg til forældrebestyrelsen samt et oplæg med et foredragsholder.
  2. møde 7. september – Stuemøder på de enkelte grupper.

  Tilmelding er nødvendig.

  • Godkendelse af fb møder 2022

  Planlagt og godkendt.

  EVT:

  Fotos af best. medlemmer. Fotos sendes på mail til Dorethe (dorti@vejle.dk) Eller lav en aftale med Dorethe.

  I løbet af 2022 er der meldt uanmeldt tilsyn. 

 • Bestyrelsesmødet d. 26.10.2021

  Forældrebestyrelsesmøde

  Tirsdag den 26.10 i Krystallen 17.00 -19.30

  Ordstyrer Tanni     

  Referent: Dorethe    

  Tilstede: Vibeke, Anne, Tanni, Pernille, Christina, Melanie, Elsebeth, Anne B. Søren og Dorethe

  Afbud fra Regina og Lotte

  Nyt fra ledelsen

  • Økonomi - normering 2022 + fremtidens udfordringer

  Overblik over budgetplanen 2021-2022. Vi har fortsat god normering og får tildelt alle grupper retfærdig antal medarbejdertimer.

  God økonomi, der er investeret i større ting og varme hænder.

  Vi kommer på sigt til at forholde os til en ubalance imellem antal børn pr årgang. Vi har f.eks pt 42 børn som er født i 2017.

  • Rekruttering af nye medarbejdere.

  Der er ansat 2 nye pædagogmedhjælpere i børnehaven, og en ny pædagog i vuggestuen ansættes på torsdag.

  Der skabes 3 robuste vuggestuegrupper med 5 medarbejdere på hver gruppe 3 pædagoger og 2 medhjælpere.

  • Tour de France og andre cykelinitiativer

  Vi arbejder på en base på en tour de France rute måske omkring Egtved. Vi vil opfordre forældre til at deltage i arrangementet 3. juli 2022. Vi arbejder på et hype omkring dette med forskellige arrangementer.

  • Overgang til skole – samarbejdsaftale.

  I samarbejde med de andre Børkop institutioner samt skolen er det aftalt at der laves arrangementer på tværs. To gange besøg i hver institution, så børnene kan møde hinanden på tværs af institutionerne.

  • Busture i fremtiden

  Vi tager fortsat på ture ud af huset med bus, der er lejet.

  • AKT –grundkontrakt.

  Linda G og Dorethe er AKT ansvarlige i henholdsvis vuggestue og børnehave. Der udarbejdes en kontrakt, så det er transparent for alle pædagoger i Krystallen, hvordan AKT kan og skal bruges

  • Aktuelle økonomiske prioriteringer

  Der beskrives i et nyhedsbrev hvad vi har fået lavet/investeret i.

  Nyt fra Personalet

  • Forældrekaffe – forslag om fælles dag for hele huset.

  Forældrebestyrelsen beslutter at der skal være 2 gange pr. år- stuevis.

   Mere synlig opmærksomhed på kaffedage og lign.

  • Info om digitale medier fra vg. og bhv.

  Personalet er i gang med at arbejde med Aula. Der bliver sendt en videohilsen ud til forældre inden jul. Der arbejdes med at lære at igangsætte brugen af digitale medier.

  • Info om forældresamarbejde fra bhv.

  Der bliver udviklet en ”værktøjskasse” til forældresamtalerne. De svære og de alm. Samtaler. Hvordan forbereder vi som pædagoger os på samtalerne.

  • ”Svæver” i BHV.

  Der er nu i den kommende periode altid en voksen tæt på fællesrummet og toiletter mv. så det er lettere for børnene at komme i kontakt med en voksen, når de har behov for hjælp.

  • Maddemokrati

  Vi har sat gang i maddemokrati igen, hvor børnene vælger mad til en bestemt dag. Dette bliver offentliggjort på vores fredagssamling.

  Nyt fra Forældrene.

  • Drøftelse af tidspunkt for bedsteforældredage

  Der har været et ønske fra vuggestuen om, at det er to forskellige dage. Det er en uoverskuelig dag for de små vuggestuebørn.

  Tidspunktet er planlagt pg.a børnenes vågentid og den bedste normering i Krystallen.

  De foreslås, at bedsteforældre dagen får en fast dag om året (Foråret).

  Dette træffes der beslutning om på næste møde.

  Børnehaven lukker 16.45 man-tors. og 16.15 om fredagen. Børnene skal ikke stå klar til afhentning før institutionens lukketid. Vi sørger for, at der altid er ekstra eftermiddagsmad til børnene.

  Planlægning – Drøftelse + Beslutning.

  AULA –

  • Hvordan sikre vi at alle forældre får læst info + stamdata.

  Vi ønsker, at ALLE forældre får adgang til AULA. Det er VIGTIGT, at stamkort oplysninger mv. bliver udfyldt da det snart er vores eneste mulighed for at se jeres oplysninger.

  Stuerne vil tage direkte mundlig kontakt til alle forældre om de har brug for hjælp og om de har fået sig oprettet.

  Evaluering af Giv en hånd og Aflysning af forældremøde.

  Ledelsesperspektivet: En rigtig god dag, hvor der blev lavet en masse godt arbejde, der var god stemning. Personaleressourcerne var afmålt efter antallet af tilmeldte.

  VI skal huske vand på legepladsen.

  Forældremøder i fremtiden.

  Forældrebestyrelsen har besluttet at der ikke er forældremøder i efteråret.

  Der afholdes møder igen fra næste år.

  Det skal gøres tydeligt hvornår der holdes møder inkl. Kaffedage på grupperne. AULA reminder, og opslag på grupperne. 

  Æstetik og Kultur:

  • Drøftelse af særlige gode steder / udtryk i Krystallen.

  Fokus ord i vuggestuen bliver brugt hos nogle. Kunne være en ide at tage frem igen.

  Det ønskes at rummet ”mellemgangen” mellem børnehave/vuggestue gøres mere attraktivt. Hvordan kan rummet bruges og hvad bruges det til? Det har forskellige funktioner og skal tilbyde forskellige muligheder.

  Det er et gennemgangsrum, vi kan tænke ind at rummet friskes op. Børnene er glade for rummet, og det er der vi har muligheden for at have en form for ”tumlerum”.

  Vi opfordrer fortsat til at forældrene holder orden i garderoberne.

  • Hvordan kommer det gult markerede til udtryk i et forældreperspektiv.

  Det er værdsat, at børnenes små projekter hænger i gangene og pynter i Krystallen.

  Klimavejen.

  • Hvordan kan forældre bidrage til børns klimabevidsthed

  Samle skrald op på ture. Tale om hvad man må smide i naturen. Genbrug af legetøj, tøj og bøger.

  Italesætte hvorfor vi sorterer og samler op. F.eks lave en ”bazar” byttebiks/kampagne i en afgrænset periode som et tema projekt. Bevidstgøre hvor meget vand der bruges på at skylle ud i toilettet, hvor meget kan man tegne på papiret? Det skal sættes i en pædagogisk kontekst.

  EVT: Børnetube:

  • Der er opmærksomhed på, at vi arbejder på at bruge børnetube mere aktivt.
  • Det er positivt, at der er flere grupper åbne om morgenen.
  • Der er ønske om, at der dagligt fra ALLE grupper- med dato, noteres på tavlerne hvad vi har lavet/lært i dag.

   

  Stueren skal huske at skrive på deres infotavler så forældre ved hvad der er sket i løbet af dagen