Studerende

Velkommen som studerende i Krystallen

Vi vil gøre en god indsats for at uddanne vores kommende kolleger bedst muligt. Det er vores ønske, at gensidig tillid, engagement og fleksibilitet skal præge den tid, du er hos os.

Vi forventer, du kommer på besøg inden praktikstarten. Her vil vi vise dig rundt i huset, give dig en arbejdsplan samt informere om eventuelle planlagte aktiviteter og møder, hvor der er mødepligt. Vi vil give dig et indblik i målgruppen og andre relevante ting, der betyder noget for at få huset til at fungere som en god arbejdsplads for alle.

Vi vil støtte dig i at nå dine læringsmål, inden for de muligheder og rammer vi har, og som Krystallen kan tilbyde.

 • Mindst en af pædagogerne har praktikvejlederuddannelse (PD-Modul). Du bliver tilknyttet en børnegruppe/stue og det er som udgangspunkt den samme vejleder gennem hele praktikforløbet.
 • Du kan og skal som studerende drage nytte af at være nysgerrig på andre kollegers særlige viden. Derfor tilrettelægger vi gerne i fællesskab vejledning med forskellige ansatte, der har særlig viden/kompetence inden for sprogarbejdet, motorik, køkkenassistent, leder, souschef etc. Så vidt det er muligt, afsætter vi ca. 1 times skemalagt vejledning om ugen. Vi forventer, du er forberedt og laver dagsorden til vejledningen, samt at dagsordenen er sendt til vejlederen senest to dage før vejledningstimen.
 • Vi har et tæt samarbejde med seminariet.
 • Vi samarbejder og sparre gerne med dig om målene, du har sat for din praktikperiode hos os.
 • Vi støtter og vejleder i planlægning af projekter.
 • Vi forventer du reflekterer/diskuterer egne handlinger og over pædagogiske tiltag.
 • Vi forventer, du kan modtage samt give feedback.
 • Vi giver rum til forskelligheder.
 • Vi ønsker, at du som studerende indgår som en vigtig del af personalegruppen.
 • Vi vil stå på tæer for, at du har plads og rum til at være studerende.
 • Vi ser det som noget positivt at have studerende i huset.
 • For at sikre alsidighed i bedømmelsen af den studerendes udbygge af praktikken vil evalueringen løbende være i samarbejde med husets øvrige pædagoger, den studerende har arbejdet mest sammen med, samt ledelsesteamet.
 • Vi vil forholde os til dine egne mål, husets værdier, mål, metoder og handleplaner.

Studerende i 1. praktik

Målet er :

 • At du får mest muligt kendskab til at arbejde i en stor aldersintegreret daginstitution. Herunder muligheder, begrænsninger på tværs samarbejdet etc.
 • At du lærer at lære.
 • At du får kendskab til, at din egen personlighed er et vigtigt arbejdsredskab, når du indgår i relationer med andre.
 • At du kan tage ansvar for et pædagogisk forløb med en mindre gruppe børn, samt øve dig i at bevare et overblik.
 • At du får forståelse for, hvad børn skal være medbestemmende om, og hvad de voksne har ansvar for.
 • At du formulere dig skriftligt i dit arbejde (log-bog, iagttagelser, dokumentation og lign.)

Studerende i 2. praktik (forventer progression fra 1. praktik)

Måler er, at du lærer:

 • Ansvarlighed i forhold til børnenes udvikling, omsorg for børn, planlægning og udførelse af pædagogisk arbejde.
 • At du ud over det, der er planlagt i huset, også selv planlægger og forbereder aktiviteter og spørger/inddrager kolleger ved tvivl eller manglende viden.
 • At turde handle, stille spørgsmål og gå i dialog med dine kollegaer.
 • At du inden for den første måneds ansættelse har tilegnet dig evnen til at have et overblik.
 • At du kan skabe kontakt og have relationer med alle børn i gruppen.
 • At du øver dig i at lave iagttagelser og selv prøver at bedømme, hvornår du skal skrive dem ned. Forskellige metoder og hvordan de skal bruges.
 • At du i god tid sammen med din vejleder får tilrettelagt den bundne opgave fra seminariet, så det kan indgå som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.

Studerende i 3. praktik (forventer progression fra 2. praktik)

Målet er, at du, inden du forlader os, kan indgå i arbejdet som uddannet pædagog, hvilket vil sige at du skal kunne tage ansvar som ligestillet pædagog. Dvs. forståelsen for at kunne modtage nye børn forældresamarbejdet, synlighed og tydelighed. Nedenstående indgår i dette:

 • Du skal have overblik over børnenes udviklingsniveau.
 • Du skal ud fra dette kendskab sikre, at der udarbejdes handleplaner for det pædagogiske arbejde samt i fællesskab med kolleger sikre, at disse udføres.
 • Du skal observere børnene med henblik på særlig og generel indsats. (Dialogprofiler og lign.)
 • Du får mulighed for at kunne samarbejde med psykologer, talepædagoger, skolen etc.
 • Du skal udarbejde konfliktløsningsredskaber med afsats i den anerkendende praksis.
 • Du skal foretage indsats over for børn med særlige udfordringer.
 • Du skal sammen med dine kollegaer udarbejde særlige retningslinjer for forældresamarbejdet.
 • Du skal medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • Du skal kunne se sammenhænge og tænke i helheder og udvikling af det pædagogiske arbejde og lave handleplaner for forskellige tiltag. (Vi arbejder med hypotese modeller)
 • Du skal være åben om det, du arbejder med. Derved kan du opnå støtte ved problemer til egen udvikling, og få en eventuel rådgivning eller supervision.
 • Du skal forholde dig til dine følelser og handle ud fra viden og rummelighed.
 • Du skal kunne anvende dokumentation i dit daglige arbejde.
 • Du er som studerende med til, at vi fastholder et fagligt højt arbejdsmiljø, og vi kan glæde os til den faglige dialog.