Krystallens politiker

Her kan du se Krystallens politikker.

Politikker

 • Mobbe- og venskabspolitik

  Venskab- og moppepolitik for
  Krystallens børn

  Hvad er mobning ?

  • En længerevarende systematisk forfølgelse.
  • Samme mobber/samme offer gennem en længere periode.
  • Hvordan kommer det til udtryk? fravalg/afvisning, drilleri f.eks. i forhold til påklædning - hygiejne - legetøj, udelukkelse fra fællesskabet, negative forventninger, fysisk mobning (vold).

  Formål med handleplanen:

  • At give medarbejdere redskaber til at opdage og forebygge mobbetendenser i børnegruppen.
  • At give viden til at tale med børn og forældre om mobning.
  • At voksne bliver opmærksomme på egen rolle i forhold til omgangstonen og adfærden blandt børnene.

  Vision og målsætning:

  Vi vil arbejde for en mobbefri adfærd og omgangstone i vores institution.
  Målet er, at vi gennem en tidligt og forebyggende indsats er med til at sikre flere velfungerende børn og færre ekskluderede børn.

  Identificering af mobning. Mobber børnehavebørn ?

  I børnehavealderen mobber børn ikke ud fra ovenstående definition. Men kimen til en senere decideret mobning lægges allerede i børnehavealderen.

  Der kan ligge holdninger fra hjemmet og social arv bag mange situationer.

  Hvis "mobbe-fremkaldende" adfærd ikke bearbejdes via voksenindblanding i børnehaven, vil denne adfærd opfattes som acceptabel.

  Tegn på mobning i børnehavealderen kan være:

  • Fravalg: Måske ønsker et barn ikke at holde et andet barn i hånden ved en fælles aktivitet. Et barn kan ikke være med i leg, hvis det ikke gør noget bestemt/har noget bestemt tøj på/har noget bestemt legetøj med.
  • Syndebukeffekt: Et bestemt barn kan få skylden for "narrestreger", selv om vedkommende ikke er til stede i institutionen.
  • Verbal mobning: "Hej dumme ......" eller "Du må ikke være med til det her"

  Forebyggende tiltag

  • Temaarbejde, som omfatter: empati, antimobning, historier, samarbejdslege, drama, voksenskuespil .... (f.eks. "børne-wellness-uge" med antimobning som vigtig omdrejningsfaktor).
  • Vi kan inddrage materiale udarbejdet til emnet - f.eks. Trin for trin eller Mary Fondens anti-mobbe-kuffert.
  • Vi er opmærksomme på empatien blandt børnene og i talesætter den: "Hvor var det godt, at du kunne trøste Adolf, da han faldt, Beate !"
  • Vi er opmærksomme på, måden som vi behandler hinanden og børnene på. Det gælder adfærd og sprogligt. Vi giver f.eks. ikke børnene øgenavne eller nedgør dem.
  • Vi støtter børnene i at sige fra i forskellige situationer.
  • Vi guider dem i social omgang og i at passe på egne og andres grænser.
  • Vi styrker barnet i at være en del af fællesskabet.
  • Vi snakker med børnene om at være gode kammerater og tale pænt til hinanden.
  • Vi fremhæver styrker og ressourcer hos både offer og "mobber".
  • Vi undersøger, hvad en situation faktisk drejer sig om ud fra den anerkendende tilgang.
  • Vi snakker med børnene om "almindelig drilleri" og drilleri, der gør ondt.

  Hvordan inddrages forældrene ? (Gode råd)

  • Vi snakker med forældrene om deres ansvar for, at deres barn får opbygget gode relationer til andre børn. Vi fortæller forældrene, hvem barnet søger i børnegruppen, så forældrene kan lave legeaftaler i fritiden.
  • Vi opfordrer forældrene til invitere "nye" børn med hjem.
  • Vi råder forældrene til ikke at tale dårligt om andre børn eller andre forældre.
  • Tal med dit barn om at forsvare en kammerat, der har det svært.
  • Vær åben og modtagelig, når andre
   forældre fortæller om deres barns problemer.
 • Kostpolitik

  Rammerne for måltiderne:

  • I Krystallen lægger vi vægt på, at måltiderne skal være et samlingspunkt, som børnene forbinder med noget rart og hyggeligt.
  • Inden spisning vasker børnene altid hænder.
  • Børnene er selv med til at dække bord og rydde væk efter maden.
  • Vi taler altid om den mad, der bliver serveret, og på den måde lærer børnene noget om sunde fødevarer. Samtidig er det med til at inspirere børnene til at blive nysgerrige om maden, så de bliver "madmodige".
  • Vi er opmærksomme på, at børnene hver dag bliver mætte og får noget t spise i løbet af dagen.
  • Børnene spiser på deres grupper. De voksne spiser sammen med børnene og er rollemodeller.

  Kosten i Krystallen:

  • I Krystallen har vi fokus på sund og alsidig kost med fokus på groft, grønt, kendt og nyt på madplanen hver uge. Madplanen kan ses på tavlen ved indgangen og sendes ud via Aula.
  • Vi har et mål om at opnå sølvmærket i økologi, hvilket betyder, at minimum 60 procent af maden er økologisk.
  • Vi vægter, at så meget mad som muligt at lavet fra bunden under hensyn til en realistisk tidsramme.
  • Vi vægter sæsonens råvarer, og vi har fisk på menuen til den kolde frokost hver uge.
  • Der er en kødfri varmmadsdag hver uge, og der er altid en kødfri ret på rugbrødsdage.
  • Vi har fokus på, at maden skal præsenteres pænt og med forskellige farver, så det øger børnenes lyst til at smage og spise.

  Særlige behov:

  • Nogle børn har brug for, at der tages for særlige hensyn i forhold til mad. Det kan være allergier, religiøse forhold eller vegetarkost. Det tages der hensyn til efter aftale med køkkenet.

  Spisetider:

  • Morgenmad tilbydes i fællesrummet mellem kl. 6.30 og 7.15.
  • Formiddagsmad spiser vi mellem kl. 8.30 og 9.00.
  • I vuggestuen spiser vi frokost klokken 10.30 og i børnehaven ca. klokken 11.
  • Eftermiddagsmad spiser vi mellem kl. 13.30 og 14.15.

   

 • Trivsel- og sygdomspolitik

  Trivsel- og sygdomspolitik

  Vi prioriterer et sundt, udviklende og fleksibelt inde- og udemiljø for alle som færdes i Krystallen. Derfor har vi i samarbejde med forældrebestyrelse og sundhedsplejerske Tina Brix Christiansen udarbejdet denne politik, der kan understøtte en kvalificeret daglig dialog om samspillet mellem trivsel og sygdom, og det gode børnemiljø.

  Det betyder vi vil det gode forældresamarbejde med beskeder og dialog om barnets og familiens trivsel i hverdagen.

  Vi kontakter Jer, når Jeres barn ikke er i trivsel, og forventer at vi i åben dialog finder frem til den bedste løsning for barnet og forældre, sammenholdt med hensynet til hele gruppens sundhed.

  Opfordring fra forældrebestyrelsen: Vær opmærksom på smitte og smitsomme sygdomme.

  Vi sikrer barnets og gruppens trivsel i det gode børnemiljø ved at have et reflekterende øje for at

  Et raskt laden:

  • spiser/drikker
  • leger
  • snakker/pludre
  • sover tilpas
  • er aktiv
  • er opmærksom/deltagende

  Et sygt barn:

  • er mere træt end sædvanligt
  • er mere slapt end sædvanligt
  • kan have feber forhøjelse
  • kan have mindre appetit
  • kan være påvirket af for lidt søvn
  • kan være urolig og svær at trøste
  • kan have opkast/diarre
  • kan have andre sekreter

  Et barn der er ved at blive syg eller ikke er i trivsel kan:

  • vise et mindre aktivitets niveau
  • deltage mindre end sædvanligt
  • spise/drikke mindre end sædvanligt
  • svine i humøret
  • have anden ansigts kulør/blanke øjne
  • have udskillelser af snot, afføring, slim, secret fra sår etc.
  • have forandret vejrtrækning

  Børnehuset Krystallens medarbejder vil sikre barnets og gruppens trivsel. Det betyder at vi:

  • ved enkelte tegn kan vælge at kontakte Jer pr. mobil i arbejdstiden eller hjemme, for at få nærmere information i interesse for barnets trivsel.
  • kan vælge at se udvikling i barnets trivsel an, og give Jer information ved afhentning.
  • kan forberede Jer på evt. kontakt til læge inden afhentning af sygt barn.
  • som udgangspunkt måler vi ikke barnets temperatur, men tilbyder Jer muligheden, når I henter jeres barn. Vi har erfaring med, at når vi vurderer temperatur ved hånd på panden sammenholdt med tidligere nævnte tegn på sygdom og mistrivsel, skaber det bedste udgangspunkt for et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde.

  Er barnet sygt eller ikke i trivsel

  Vi sikrer barnets og gruppens trivsel i det gode børnemiljø ved at have et reflekterende øje for at :

  • skærme barnet indtil forældre har mulighed for afhentning.
  • forældre ved afhentning informeres og der aftales videre forløb ift. barnet og gruppen eks. smitte.
  • øge fokus på håndhygiejne, og hygiejne ift. næsepudsning, bleskift, toiletbesøg ...
  • øge rengøring der medvirker til at smittevejene brydes.
  • ved smitsom sygdom informeres der om smittefare via opslag på tavle ved hovedindgangen og via Aula i særlige tilfælde.
  • formidle kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere, hvis det ses som en mulighed.
 • Sikkerhed omkring børnene i Krystallen

  Sikkerhed omkring børnene i Krystallen

  Ansvarlighed og kompetencer.

  Personalet har altid tilsyn med og ansvar for børnene.

  Personalet har særlig opsynspligt, hvis der er børn med sygdomme og særlige pædagogiske behov.

  Det er lederen, der har ansvaret for den daglige sikkerhed.

  Værdier

  I forhold til sikkerhed og tilsyn er det et vigtigt pædagogisk princip, at barnet har mulighed for og frihed til selv at vælge legeområder.

  • Barnet skal ikke være under konstant opsyn og kontrol.
  • Man skal kunne lege i fred for voksne.
  • Personalet skal være nærværende og ikke kontrollerende voksne.

  Grænseværdier for tilsyn

  • Vi anser det som forsvarligt, at der kan være et begrænset antal børn på legepladsen uden voksen tilstedeværelse. Dette beror på personalets faglige vurdering.
  • Der kan laves aftaler, hvor andre forhold er gældende. Herved forstås, at der bør tages individuelle hensyn til f.eks. nye børn, barnets alder og barnets adfærd.

  Forebyggelse

  Vores sikkerhedsgrundlag medfører følgende forebyggende praksis.

  • Vi vil introducere vores børn og familier i vores sikkerhedsværdier.
  • Vi vil have et højt informationsniveau i forbindelse med uheld.
  • Vi synliggør regler om farlig beklædning (nyhedsbreve)
  • Dialog og samarbejde med pedel omkring sikkerhedsregler.
  • Temaer kunne være cykelhjelm – hygiejne - regler – baderegler – faldunderlag – bålplads – giftige planter - dyr m.m

  Kontrol

  • Der laves optællinger af børn til alle samlinger (formiddag, middag og eftermiddag).
  • Forældre skal huske at tjekke børn ind og ud på Aula.
  • Sidste medarbejder på gruppen tjekker skærm inden man holder fri.
  • Medarbejdere har telefoner med på ture ud af huset.

  Legeområder og sikkerhed

  Både ude og inde områderne skal tilstræbes værende af en karakter, hvor naturlige og æstetiske afgrænsninger vægtes. Herved forstås beplantninger – plankeværk - legetæpper – rumdelere – puderum.

  Dette betyder mange muligheder for at lege i fred, men også nogen opmærksomhed på overblik og tilsyn.

  Legepladssikkerhed

  De gældende regler for sikkerhed og vedligeholdelse på legepladsen skal overholdes.

  Forholdene på legepladsen tjekkes kontinuerligt.

  Der er kommunalt tilsyn af vores legepladser, hvor anbefalingerne følges.

  Dette er ledernes ansvar og forpligtigelse.

  Puderum - Motorikrum

  Puderummet er et sted med megen god leg, men også et sted, hvor der kan opstå konflikter.

  • Vi ønsker ikke faste regler for, hvor mange og hvilke børn, der kan være i motorikrummet uden voksne. Dette beror på personalets faglige vurdering.

  Som udgangspunkt kan der være 5-6 børn i motorikrummet uden voksne.

  Hegn

  Der er hegn omkring hele institutionen.

  Forældre skal lukke lågen. Det er kun voksne som må åbne og lukke lågen.

  Det er meget vigtigt at fortælle alle børn, at mn ikke må gå uden for børnehaven og at man ikke må gå ud af lågen selv.

  Disse grænser må aldrig fraviges.

  Forældrene har et stort medansvar for at denne regel respekteres af barnet.

  Konflikter mellem børn.

  Bid - krads og fysisk konflikt kan forekomme i både vuggestue og børnehave imellem børn.

  Personale vil ved konflikter med fysiske skader kontakte forældre til alle parter.

  Ved gentagende konflikter imellem børn vil mobbepolitik komme i spil.

  Hvis børn forlader institutionens område

  Såfremt der skulle opstå en situation, hvor børn forlader børnehaven er der følgende procedure (actioncard).

  • Afsøgning af barn. Såfremt barnet ikke findes orienteres myndigheder.
  • Barnets forældre orienteres telefonisk.
  • Forældregruppen orienteres.
  • Den kommunale ledergruppe orienteres.
  • Dialog/møde med barnets forældre.

  Cykelbaner og cykelhjelm

  Vi har cykelbaner uden for institutionens indhegnede område i både vuggestue og børnehave.

  Der skal være opsyn når børnene bruger banerne.

  Børn må ikke selv være på cyklebanerne uden voksne.

  Børn må ikke anvende cykelhjelm i Krystallen.

  Forældre kan på Aula fravælge muligheden for at lade deres børn bruge løbecykel.

 • Hygiejne politik

  Vi prioriterer et sundt, udviklende og fleksibelt inde- og udemiljø for alle som færdes i Børnehuset Krystallen.

  Det betyder vi har mål og principper for hygiejne og dermed fokus på at principper for daglige rutiner og rengøringsstandarden, som har selvstændig betydning for trivsel og sygdom i Børnehuset Krystallen.

   Forbedres hygiejnen, kan smitte reduceres betydeligt

  Det betyder at:

  • Vi har samarbejde og tilsyn på den daglige rengøring i  Krystallen.
  • Alle medarbejdere skal indarbejde, mestre og være rollemodeller for god hygiejne for at sikre et sundt, udviklende og udfordrende inde- og udemiljø.
  • Vi mener god hygiejne er en grundlæggende færdighed for både børn og medarbejdere, vi mener børn stort set kan være med til det hele i madlavning, oprydning og rengøring, hvis vi forbereder, tilpasser, og deler opgaverne op i overskuelige processer.
  • Vi kender betydningen af at rengøring er størst i vinterhalvåret, hvor børn og voksne opholder sig mere indendørs. I denne periode er tætheden af smittekilder –og dermed antallet af smittekontakter – størst.

  Det ses ved:

  • Børnene har genkendelige og trygge rammer for at indarbejde rutiner for håndvask, toiletbesøg, måltider, madlavning og leg. Da medarbejdere forbereder, tilpasser, og deler opgaverne op i overskuelige processer.
  • Fødevarestyrelsen udfører jævnlige uanmeldte tilsyn med hygiejne i vores Køkken. Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen hænger tilgængelig ved hovedindgangen.
  • Medarbejdere oplyses om principper og instrueres i rutiner og metoder der fremmer hygiejnestandarden ved:
  • Brug af: engangshandsker, håndssprit etc.
  • Rengøring før og efter madlavning og måltider, bleskift, toiletbesøg, udeleg, rengørring af legetøj og møbler.
  • Brug af opslag i forbindelse med smittefare eller fremmende tiltag for hygiejnestandarden.
  • Udvalgte medarbejdere deltager i hygiejnekursus.
  • Vi har fokus på god ventilation (udluftning) det medvirker til at reducere den luftbårne smitte.