Hvem er vi


Et udviklende og tillidsskabende lege- læringsmiljø for 7 børnegrupper i Børnehuset Krystallen hvor vi skaber rammerne for legen og læring og sikre den varierer over tid og viser en synlig progression.

Den gode overgang mellem grupperne i Børnehuset Krystallen.

 

Her vil I kunne læse, hvordan vi aktuelt organiserer vores pædagogiske praksis for vores 7 børnegrupper. Således at vi som et dagtilbud af høj kvalitet skaber et tydeligt fokus på og lege- og læringsmiljøer i vores pædagogiske praksis.

Tydelighed omkring legens fundamentale betydning for barnets udvikling og læring sker gennem dokumentation af arbejdet med læringsmålene i dialog og samarbejde med forældrene.

Vores obligatoriske forældresamtaler omhandler barnets trivsel og udvikling med afsæt i den styrkede læreplan og det pædagogiske miljø. Den endelige opfølgning af målene evalueres med Englyst Skole i samarbejdet med Den gode overgang fra børnehave til skole.

Vuggestuegrupperne Hvid, Lilla og Orange er aldersintegrerede med 0-3 årige børn.

Hvid, Lilla og Orange gruppe arbejder med pædagogisk praksis, der justeres ift. børnenes alder og udvikling. Det betyder, at vi har fokus på det enkelte barns udvikling og læring.

Yngste:  6 mdr. – 1,6 årige.

En ny verden venter i vuggestuen, og for at falde godt til kræver det omsorg, nærvær og tryghed for det lille barn. Så den første tid i vuggestuen handler mest af alt om at blive tryg ved vuggestuen, de nye rutiner, og de nye børn og voksne man dagligt møder og er sammen med.

Mellemste: 1,6 – 2,6 årige

Når den basale tryghed og relationen til de voksne er skabt, udvides verden, og barnet er klar til at indgå i de første spirende relationer til andre børn. Der fokuseres på den spirende interesse for at blive mere selvhjulpen, venskaber mv. Medarbejderne guider børnene og sikrer at graden af udfordringer stiger.

Ældste: 2,6 – 3 årige

 Der samarbejdes meget med børnehavens yngste børn, da de ældste vuggestuebørn står på spring til at starte i børnehaven. Der arbejdes med at blive mere selvhjulpen. Børnene øver sig i forskellige aktiviteter; såsom at holde i hånd på gåture, og andre ting, der er gode at kunne, når man snart skal gå i børnehave.

Børnehavegrupperne Gul, Grøn og Blå er med de yngste og mellemste 3-4 årige børnehavebørn

 og Rød gruppe med de ældste 5-6 årige børnehavebørn.

Børnehavegrupperne arbejder med pædagogisk praksis der justeres ift. børnenes alder og udvikling.

Yngste – Gul, Grøn og Blå 3-4 årige

Når vi modtager et nyt barn i børnehaven, enten fra et andet dagtilbud eller hjemmefra, vil der oftere være brug for længere tid til at falde til og blive tryg ved hverdagen i børnehaven, end hvis barnet kommer fra Børnehuset Krystallens vuggestue. Den første tid i børnehaven vil primært handle om at falde godt til, omsorg og tryghed både i forhold til medarbejderne og de andre børn.

Overgangen fra Børnehuset Krystallens vuggestue til børnehave forløber flydende, da vuggestuens ældste børn og børnehaven ofte laver aktiviteter sammen. Alligevel sker der en forandring, når barnet starter i børnehaven.

Der stilles gradvist nye og større krav til barnet, f.eks. i forhold til at blive mere selvhjulpen. Grupperne arbejder med, at børnene får ”hold på sig selv” ud fra den holdning, at indgå i sociale fællesskaber og være med- og modspiller for andre, skal barnet først have styr på, hvem det selv er. ”Hvem er jeg? Her er jeg”.

Børnehavebørnene skifter gruppe én gang i deres børnehavetid. Det sker i august, når de ældste børn starter i vores Rød Gruppe/ Skoleleg.

Mellemste – Gul, Grøn og Blå 3-4 årige

Her arbejdes i højere grad med sociale kompetencer, fællesskaber, venskaber, turtagning og rummelighed. Der arbejdes med at være individ i en gruppe, at det er fint med forskellighed. Det er også i denne gruppe, vi har ekstra fokus på typer af drillerier, herunder mobning. ”At være mig og andre i gruppen”.

Ældste – Rød/ Skoleleg 5-6 årige

Her åbner vi yderligere op til verden udenfor. Aktiviteterne bygger blandt andet på at styrke nysgerrighed på udfordringer, styrke individuelle kompetencer, og styrke deres evne og mulighed for til at lære at lære, således de oplever sig selv robuste og parate til at møde verden uden for hjemmet og Børnehuset Krystallen. Lige om lidt venter skolen, og vi

forholder os til: Den gode overgang til Skole. De 8 kompetencer. Vi samarbejder med institutioner og Englystskole for at skabe så god en overgang som muligt.