Forældresamarbejde/forældresamtaler

  Forældresamarbejde – forældresamtaler fra vuggestue til skolestart   

  Vi skal samarbejde med forældrene om at fremme børnenes trivsel og udvikling.

  Forældrene tager ansvar for at støtte op om deres barn og fællesskabet i dagtilbuddet.

  Dialogen med forældrene skal være gensidig anerkendende og respektfulde.

  De første dage i Børnehuset Krystallen:

  Er vi opmærksomme på nye familier i både vuggestue og børnehave får overleveret vigtig viden omkring deres barn, således vi skaber tryghed og tillid i forældresamarbejdet fra start. Ligesom det er vigtigt vi får udfyldt stamkort på familien på DayCare.

  Det daglige forældresamarbejde:

  Grundstemningen i samarbejdet betyder meget for barnets gode trivsel og udvikling.

  Vi er i åben dialog og behandler alle forældre henvendelser som oplæg til refleksion og dialog.

  Det er vigtigt vi har en gensidig respekt i det daglige forældresamarbejde, det betyder.

  Det er vigtigt at lytte til, hvorfor siger forældre og medarbejder siger, som de gør, og ikke så meget hvad de siger. Der ligger altid en grund bagved. Tag fat på den. Stil dig selv spørgsmålet:” hvorfor gør hun, som hun gør?  Sig det til rette vedkommende.

  Vi vil finde tiden til dialog og samtale.

  Vi ønsker at være troværdige og professionelle samarbejdspartnere, derfor tager vi svære emner op i forældresamarbejdet og handle, når det er til barnets bedste.

  Forældrene kommer på banen inden forældresamtalen:

   Vejle Kommune benytter Rambøll Resullts - Hjernen og Hjertet et digitalt samtaleværktøj til forældresamarbejde. Vi i sætter fælles fokus på jeres barn udvikling og trivsel. Fælles viden der vil følge med barnet i skole og skabe et billede over barnets udvikling og trivsel over tid.

  Spørgeskemaet som besvares forud for forældresamtalen består af to dele. Den første del retter sig mod barnets kompetencer. Den anden del retter sig mod barnets trivsel og om hvordan forældrene oplever dagtilbuddet. Formålet med spørgsmålene er ikke at fortælle hele ”historien” eller give ”sandheden” om barnet. Formålet med spørgsmålene er at danne et godt grundlag for samtalen mellem forældre og pædagoger. Det vigtige er således den kommende samtale og ikke svarene i spørgeskemaet.

  Forældre vil blive inviteret til samtale og få tilsendt spørgeskema på mail

  Vi benytter ligeledes sprogvurderingsredskabet som giver viden om børns sproglige udvikling inden for fire sproglige dimensioner; produktivt talesprog, receptivt talesprog, lydlig opmærksomhed, og kommunikative kompetencer.

  Redskabet giver viden om børnenes sproglige udvikling på forskellige alderstrin og er også velegnet til sprogvurdering af tosprogede børn. Redskabet fungerer som et samlet materiale til at vurdere børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen, og kan således anvendes til at vurdere det enkelte barns sproglige udvikling over tid. De forskellige tests er tilpasset barnets alder.

   

  Sprogvurderingen består af en række opgaver og øvelser, der gennemføres sammen med børnene, og som giver et samlet billede af barnets kompetencer i forhold til forskellige dimensioner af sproget. Den største del af sprogvurderingen udføres af pædagogiske medarbejde.

   Ved sprogvurderinger af børn omkring 2,10 -3,4 år og omkring 5 år foretages en individuel vurdering af det enkelte barn.

  Der vil blive inviteret til forældresamtale når:

  Barnet er på vej mod 2 år. Spørgeskema til udfyldelse af forældredelen i Dialogprofilen bliver tilsendt på mail og danner baggrund for samtalen.

  Barnet er mellem 2,10- 3,4 år sprogvurderes. Sprogvurdering til udfyldelse af forældredelen bliver tilsendt på mail og danner baggrund for samtalen ved overgangen til børnehave, her vil medarbejder fra børnehavegruppen også deltage således vigtig info overleveres til børnehaven.

  Barnet skifter fra dagpleje til børnehave vil vi foretage sprogvurdering inden barnet er 3,4 år, hvis dette ikke er sket forinden. Sprogvurdering til udfyldelse af forældredelen bliver tilsendt på mail og danner baggrund for samtalen. Vi vil være opmærksomme på at skabe den gode overgang, hvilket betyder barnet skal være tryg og i god trivsel, når sprogvurderingen foretages.

  Barnet starter i skoleleg og vil blive sprogvurderet i løbet af efteråret. Sprogvurdering til udfyldelse af forældredelen bliver tilsendt på mail og danner baggrund for samtalen.

  Barnet er på vej til skole. Spørgeskema til udfyldelse af forældredelen i Dialogprofilen bliver tilsendt på mail og danner baggrund for samtalen.