Mobbepolitik for Børnehuset Krystallen

  Mobbepolitik for Børnehuset Krystallen


  I Børnehuset Krystallen tager vi stærkt afstand fra mobning. Da vi er bevidste om at der kan opstå mobning i
  Børnehuset Krystallen, arbejder vi ud fra vores værdigrundlag:
  Vi har en positiv forventning til, at alle skal mødes ligeværdigt med en Anerkendende dialog og
  kommunikation.
  Vi tror på mennesket er et socialt væsen, der udvikler sig i samspil med andre, derfor skal alle børn opleve
  at være i Fællesskaber.
  Vi tror på vi udvikler os i samspil med verden omkring os, derfor udviser vi Ansvarlighed. Vi har mod til at
  se muligheder frem for begrænsninger. Vi vægter en åben dialog i forældresamarbejdet. Vi er
  anerkendende, lyttende, nysgerrige og ærlige i dialogen, hvor også vores pædagogiske praksis tydeliggøres.
  For at mobbepolitikken skal leve op til sit formål, er det vigtigt at alle der har daglig gang i Børnehuset
  Krystallen kender mobbepolitikken, og det bliver alment kendt at vi omtaler og behandler hinanden
  respektfuldt. Denne politik for børn, forældre og medarbejdere i Børnehuset Krystallen.
  Definition på mobning: Ifølge Arbejdstilsynet lyder definition på mobning således:
  ”Det er mobning, når en eller flere personer over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter
  en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller
  nedværdigende.”
  ”De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand
  til at forsvare sig effektivt imod dem - Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de
  negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem,
  der plager han eller hende” Olweus 2000, side 15.
  Definition på drilleri: Ikke så ondskabsfuldt og vedvarende som mobning. Kan dog være meget generende.
  Mobning begynder ofte som generende drillerier. Det er ofte en kærlig ment uvane, der skal stoppes, da det
  kan give utryghed.
  Definition på konflikt: Konflikt er en normal del af livet og noget, der opstår i alle fællesskaber. Konflikt
  kan defineres som ”… en uenighed opstået pga. parternes modstridende interesser = strid” (Nudansk ordbog
  1999)


  Hvordan forebygger vi mobning i Krystallen:

  Vi er som medarbejdere rollemodeller, og den måde vi omgås hinanden uanset alder har indflydelse på alle
  relationer i Børnehuset Krystallen. Medarbejderne er bevidste om, at især børn afkoder de voksnes
  handlemønstre, og voksne skal derfor behandle andre på en måde, som vi senere kan acceptere, at børnene
  behandler hinanden på.
  Måden vi omgås hinanden, inspirerer andre til at gøre det samme – på godt og ondt.
  Vi tænker altid på at bidrage positivt til, at alle glæder sig til at komme i Børnehuset Krystallen igen dagen
  efter.
  Vi står på tæer for at vise dyb respekt for hinandens personlige værdighed og bygge hinanden op.
  Vi indbyder til en god/positiv omgangstone og forventer at vi taler respektfuldt med – til og om hinanden.
  Pædagogerne har uddannelse i ICDP og arbejder med positiv redefinering, hvilket kort sagt betyder, at vi
  omtaler børn, forældre og medarbejdere i positive vendinger.
  Vi har i det daglige fokus på alsidig personlig udvikling og den sociale udvikling, hvor børnene guides og
  instrueres i gode samværsformer. Vi arbejder konstant med venskaber og omgangsformer. Hvad vil det sige
  at være gode venner? Hvordan kan andre gøre mig glad? Hvordan kan andre gøre mig ked af det? Og
  hvordan gør jeg andre glade?
  Vi er bevidste om vores ordvalg, da ordets betydning kan tolkes forskelligt. Vi lærer børnene at skelne
  mellem stødende og positive tilkendegivelser. Vi respekterer egne og andres grænser
  Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden med at hente hjælp hos den voksne. Den voksne skal altid tage
  barnet og episoden alvorlig, hvis barnet føler sig krænket.
  Vi guider børnene i konfliktløsning og opfordrer dem til at hente hjælp hos den voksne.
  I Børnehuset Krystallen har vi også en mobbe kuffert ”Fri for mobberi”, det er et landsdækkende anti-mobbe
  projekt, som Red Barnet og Mary Fonden står bag. Vi bruger materialet i den pædagogiske praksis.

  Hvad gør vi når ,vi oplever mobning:
  Vi skaber inkluderende grupper, hvor vi bevidst skaber gode legerelationer og fremhæver barnets
  kompetencer og ressourcer.
  Vi sætter grænser for barnet, så det ikke overskrider egne og andres grænser.
  Vi hjælper de børn som ikke selv kan sige fra.
  Vi roser børnene når de tager andre med ind i legen og udviser empati.
  Vi har legegrupper og turer på tværs af alder og grupper hvor der skabes muligheder for nye legerelationer.
  Vi gør brug af vores AKT- medarbejder, der har særligt indblik ift, tiltag og forebyggelse af mobning.


  Tips/ Råd til forældre mod mobning:
  Giv dit barn opmuntring til at indgå i legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen det styrker barnet socialt.
  Det er en erfaring for dit barn at få forskellige legeoplevelser med mange forskellige børn. Samtidig sikrer
  det at alle i gruppen får legeaftaler.
  Tal ikke dårligt om de andre børn eller deres forældre. Negative ord om dit barns kammerater forplanter sig
  let til modvilje mod bestemte kammerater. Positive attituder giver som regel god respons.
  Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv. Børn, der er ”i klemme” i
  børnegruppen, har brug for en håndsrækning fra et andet barn. Børn, der er gode til at hjælpe, trøste og
  forsvare andre, ”vokser” indeni.


  Voksen/Voksen-relationer:
  Med udgangspunkt VK samarbejdsværdier og BK`s værdier har vi opbygget et samarbejde, der bygger på
  dialog og åbenhed. Vi forholder os positivt undrende til hinanden i hverdagen, og hvis der opstår problemer
  i en relation, arbejder vi på at løse det i det rette forum.
  Vores vigtigste redskab mod mobning er en respektfuld omgangstone i alle sammenhænge. Vi er
  opmærksomme på, hvordan vi taler til hinanden – i og udenfor børnenes påhør.
  Hvis en medarbejder opfanger negative signaler mellem andre medarbejdere, er man forpligtet til at forholde
  sig til dette. Dette gøres ved at gå til ledelsen.
  Sig det” – men til den rette. Vi vil ikke acceptere sladder i krogene. Hvis du har et problem med en anden
  medarbejder, skal du henvende dig til vedkommende og informere din ledelse herom.
  Vi ved, at scorer vi højt i forhold til social kapital, giver det et godt udgangspunkt for det psykiske
  arbejdsmiljø og heraf et godt børnemiljø. Dette vil i højeste grad være med til at minimere risikoen for
  mobning i Børnehuset Krystallen.
  Vi har årligt målinger på arbejdsglæde, hvor vi får en snak og forstørrer hvad det er, der gør, at scoren er
  som den er.
  Hvad gør vi når vi oplever mobning:
  Går til ledelsen
  Går til tillids eller arbejdsmiljørepræsentanten.


  Hvad gør ledelsen når en medarbejder oplever mobning:
  Leder afklarer om der er behov for ekstern hjælp til at håndtere situationen. Dette kunne være psykologhjælp
  til forurettede.
  Ledelsen tager altid medarbejderen alvorligt.
  Ledelsen udviser altid diskretion både over for offeret og den formodede mobber.
  Ledelsen er altid tydelig i afstandtagen fra mobning både, konkret, diskret og generelt.
  Leder tager initiativ til en grundig undersøgelse af den konkrete sag. F.eks. ved brug af vækstmodellen.


  Hvad gør TR/AMR når en kollega oplever mobning:
  Bruger arbejdspladsens retningslinjer til forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.
  Skaber rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø.


  Hvad gør kolleger når andre kolleger, bliver udsat for mobning:
  Siger fra over for mobning
  Lytter til kollegaen der føler sig mobbet
  Går til leder, TR eller AMR